Psicoteràpia Breu Caràcter-analítica (PBC)

La PBC o Psicoteràpia Breu Caràcter-analítica és un procés psicoterapèutic d’abordatge psicocorporal que permet en un temps relativament curt abordar problemàtiques actuals (simptomatologia diversa a nivell psíquic i somàtic, problemes relacionals, de parella, laborals, etc.). Facilitant la presa de contacte amb les emocions inconscients per tal de trobar noves solucions als conflictes actuals, entenent la connexió entre la història individual i la realitat actual.

La PBC ha estat desenvolupada a l’”Escuela Española de Terapia Reichiana” (Es. Te. R) al llarg dels darrers 30 anys i posada en pràctica per un ampli equip de professionals, demostrant la seva eficàcia i validesa terapèutica.

La PBC en la forma en que s’ensenya i es practica a l’Es.Te.R és fonamenta en els principis de l’orgonteràpia de Wilhelm Reich i és l’hereva del treball interdisciplinar de diferents deixebles que la han anat enriquint i actualitzant (Ola Raknes, Federico Navarro…), i adaptant al marc terapèutic breu (Xavier Serrano).